banner-gifting-stringlight

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN WELTEVREE EXPERIENCE B.V.


Artikel 1 - Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt Weltevree Experience B.V., gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder KvK-nummer 09155901, ‘Weltevree’ genoemd. 
1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over 'klant', wordt de wederpartij bedoeld. 
1.3. Met 'overeenkomst' wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan Weltevree tegen betaling aan klant tuinmeubelen of andere outdoor producten levert. 


Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanbiedingen en facturen van Weltevree. 
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Weltevree worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren. 
2.3. Weltevree behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal Weltevree nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 
2.4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven. 


Artikel 3 - Offertes en aanbod 
3.1. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. 
3.2. Producten die klant in de webshop in het winkelmandje heeft geplaatst, maar niet heeft betaald, blijven 24 uur gereserveerd, tenzij anders overeengekomen. 
3.3. Indien klant een bestelling plaatst, gaat klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden. 
3.4. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien een aanbod een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om klant de mogelijkheid te geven het aanbod te beoordelen. Klant kan echter geen rechten ontlenen aan afgebeelde kleur of in de beschrijving genoemde specificaties. 
3.5. Weltevree kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 


Artikel 4 - Tarieven en betalingen 
4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. 
4.2 Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, invoerrechten, administratiekosten en installatiekosten, tenzij anders overeengekomen. 
 4.3. Bij de aanschaf van een product uit de webshop draagt Weltevree er zorg voor dat een particuliere klant de mogelijkheid heeft om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen. Ondernemers dienen de gehele overeengekomen prijs vooraf te voldoen. 
4.4. De prijzen die Weltevree bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Weltevree het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
4.5. Indien klant voor achteraf betalen heeft gekozen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
4.6 Wanneer de overeenkomst via de webshop tot stand komt, treft Weltevree passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Weltevree zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht. 
4.7. Klant is van rechtswege in verzuim, indien klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd. 
4.8. Wanneer klant in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die Weltevree moet maken om de vordering te innen, voor rekening van klant. 
4.9. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die Weltevree op klant heeft direct opeisbaar. 


Artikel 5 - Informatieverstrekking 
5.1. Klant dient alle benodigde gegevens, waaronder verzendgegevens, voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan Weltevree ter beschikking te stellen. 
5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd. 
5.3. Weltevree zal vertrouwelijk met de gegevens van klant omgaan. 
5.4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van klant. 
5.5. Klant vrijwaart Weltevree voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel. 


Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst 
6.1. Weltevree voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. 6.2. Weltevree behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. 
6.3. Weltevree voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met zijn professionaliteit. 


Artikel 7 - Wijziging en annulering 
7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. In dit geval zal Weltevree een aanvullende offerte toesturen met de omschrijving van de aanvulling of wijziging en de bijbehorende prijs. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Weltevree klant hiervan op de hoogte stellen. 
7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Weltevree bevoegd de overeenkomst met een zakelijke klant te beëindigen. Weltevree is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd. 
7.3. Wanneer een zakelijke klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient zij dit schriftelijk te doen. 
7.4. Indien klant ondernemer is en wenst de overeenkomst te annuleren, is Weltevree gerechtigd om 10% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. 
7.5. Wanneer een zakelijke klant aangeeft de opdracht te willen verzetten, zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan aan klant doorberekend worden. 


Artikel 8 - Workshops 
8.1. Weltevree behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van van een workshop. In het geval de locatie of data door Weltevree wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. 
8.2. Indien een workshop door omstandigheden waar Weltevree geen invloed op kan uitoefenen niet offline plaats kan vinden, is hij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen. 8.3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, is deze gerechtigd het aankoopbewijs door te verkopen, zolang de nieuwe gegevens tijdig aan Weltevree worden doorgegeven en het niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs. 
8.4. Het is klant toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de workshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
8.5. Weltevree behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende workshop onverlet. 


Artikel 9 - Overmacht 
9.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die partijen redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief. 
9.2. Indien klant particulier is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Partijen hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar. 
9.3. Indien klant ondernemer is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen. 
9.4. Wanneer klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Weltevree het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen. 


Artikel 10 - Herroepingsrecht 
10.1. Indien klant particulier is en een product op afstand koopt, heeft klant een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden. 
10.2. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen of wanneer een door klant aangewezen derde zoals een vooraf aangegeven afleverpunt het product voor klant in ontvangst heeft genomen. 
10.3. Indien klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, heeft Weltevree het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Klant is echter niet verplicht om deze reden aan Weltevree op te geven. 
10.4. Wanneer partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, is het herroepingsrecht niet van toepassing. 


Artikel 11 - Verplichtingen tijdens bedenktermijn 
11.1. Klant dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Klant dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of klant het product wil houden. Het product mag dus alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan. 
11.2. Indien een product beschadigd of gebruikt is, en klant gebruik maakt van haar herroepingsrecht, is Weltevree gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of dit gebruik is ontstaan, in rekening te brengen. 
11.3. Wanneer klant gebruik maakt van het herroepingsrecht en het product retourneert, zal Weltevree een ontvangstbevestiging sturen zodra Weltevree van klant heeft vernomen dat klant de overeenkomst wenst te ontbinden. 
11.4. Zodra Weltevree het geretourneerde product heeft ontvangen, en klant reeds had betaald voor het product, zal Weltevree dit bedrag en de verzendkosten voor de heenzending, uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na herroeping terugstorten. Deze terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die klant gebruikt heeft om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen. 


Artikel 12 - Uitvoering herroeping 
12.1. Indien klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kan klant dit doen met het modelformulier dat Weltevree op zijn website ter beschikking heeft gesteld. Klant is echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om haar herroepingsrecht uit te oefenen. 
12.2. Nadat klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft klant 14 kalenderdagen om het product te retourneren. 
12.3. Klant draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat klant het product heeft teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst. 
12.4. De kosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van klant. 


Artikel 13 - Aansprakelijkheid 
13.1. Weltevree is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt of productaansprakelijkheid betreft. 
13.2. Weltevree is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
13.3. Weltevree is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden, leveranciers en vervoerders. 
13.4. Indien klant na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, is Weltevree niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat klant of een derde veranderingen heeft aangebracht aan het product. Ook is Weltevree niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken. 
13.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies, bijvoorbeeld advies betreffende het onderhoud van tuinmeubelen.
13.6. Indien Weltevree een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door Weltevree afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt. 
13.7. Klant vrijwaart Weltevree tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door Weltevree uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden. 


Artikel 14 - Productaansprakelijkheid 
14.1. In afwijking van artikel 13 gelden de volgende bepalingen omtrent productaansprakelijkheid bij consumentenverkoop, zoals is bepaald in de wet. Weltevree is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek van zijn product, maar deze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de volgende gevallen: lichamelijk letsel, schade als gevolg van dood en schade aan een andere zaak die bestemd is voor en gebruikt wordt in de privésfeer en die is toegebracht door het gebrekkige product, indien de schade groter is dan 500 euro. 
14.2. Een product wordt als gebrekkig beoordeeld, wanneer het niet aan de veiligheidsvereisten voldoet, die van het product verwacht mogen worden. Voor het beoordelen van de veiligheid wordt in ieder geval gekeken naar de presentatie, het redelijkerwijs te verwachten gebruik en het moment van in het verkeer brengen. Indien een beter product op de markt is gebracht, kan een product van Weltevree niet als gebrekkig beoordeeld worden enkel omwille van die reden. 
14.3. Indien een particuliere klant schade lijdt, zoals is omschreven in lid 1, dient zij de schade, het gebrek en het causale verband tussen het gebrek en de schade te bewijzen. 
14.4. Weltevree is in ieder geval niet aansprakelijk, indien één of meerdere van de volgende wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn op de situatie: 

  1. Weltevree heeft het product niet in het verkeer gebracht; 
  2. Het is niet aannemelijk dat het gebrek aan het product, dat de schade heeft veroorzaakt, aanwezig was op het moment dat Weltevree het product in het verkeer heeft gebracht. Dit geldt ook wanneer het aannemelijk is dat het gebrek later is ontstaan. Bij deze beoordeling dient te worden gelet op de omstandigheden. 
  3. Weltevree heeft het product niet geproduceerd voor de verkoop of een ander economisch doel en het product is ook niet bedrijfsmatig in de omloop gebracht. 
  4. Het gebrek aan het product is veroorzaakt, doordat het is gemaakt volgens dwingende overheidsvoorschriften. 
  5. Op basis van de wetenschappelijke en technische kennis, die op het moment van het in het verkeer brengen van het product kenbaar was, was het niet mogelijk om het bestaan van het gebrek te achterhalen. 

14.5. Indien schade het gevolg is van zowel het gebrek aan het product, als de eigen schuld van de particuliere klant, wordt de aansprakelijkheid van Weltevree gematigd of weggenomen. Dit geldt echter niet, wanneer de schade te wijten is aan zowel het gebrek, als een handeling van een derde. 
14.6. In afwijking van artikel 22.4, verjaart de mogelijkheid tot het indienen van de vordering tot schadevergoeding op basis van dit artikel, na drie jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop de particuliere klant met de schade, het gebrek en de identiteit van Weltevree bekend is of had moeten zijn. Het recht op schadevergoeding vervalt na tien jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop Weltevree het schadeveroorzakende product in het verkeer heeft gebracht. 
14.7. Dit artikel is enkel van toepassing op schade zoals omschreven in lid 1, en betreft dus bepaalde vormen van gevolgschade. Indien een particuliere klant het product bij een dealer van Weltevree heeft gekocht, en het product enkel niet voldoet aan de kenmerken waar een klant vanuit mag gaan, dient de klant voor schadevergoeding contact op te nemen met de dealer. 
14.8. De dealer, en dus zakelijke klant van Weltevree en verkoper voor de particuliere klant, kan in bepaalde gevallen door de particuliere klant aansprakelijk gesteld worden voor de schade zoals omschreven in lid 1. Dit is het geval wanneer deze het gebrek van het product kende of behoorde te kennen, bij de particuliere klant heeft aangegeven dat het gebrek niet aanwezig is of de schade lager is dan 500 euro. 


Artikel 15 - Intellectueel eigendom 
15.1. Op alle door Weltevree geplaatste foto’s, beschrijvingen en gegeven adviezen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Weltevree. Het is klant niet toegestaan foto’s, beschrijvingen of adviezen te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen. 
15.2. Het is klant toegestaan om foto’s te nemen van de door haar aangeschafte producten. Zij mag deze op social media plaatsen, maar is in dat geval gehouden de naam van Weltevree te vermelden. 
15.3. Wanneer klant in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Weltevree. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat Weltevree enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief. 
15.4. Het eigendomsrecht op een geleverd product berust pas bij klant nadat klant de volledige overeengekomen prijs aan Weltevree heeft betaald. 


Artikel 16 - Levering 
16.1. Voor het versturen van een product, gaat Weltevree uit van de door klant aangeleverde informatie. Indien klant een foutief afleveradres heeft doorgegeven, is Weltevree niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product. 
16.2. Weltevree verstuurt producten naar afleveradressen wereldwijd, tenzij anders overeengekomen. 
16.3. Afhankelijk van het bestelde product, geschiedt levering door Weltevree zelf of via een post- of pakketdienst. Na verzending ontvangt klant een ‘track and trace’ code van vervoersdienst om het pakket en de afleverdatum te volgen. 
16.4. Levering aan zakelijke klanten geschiedt voor risico van de klant. 
16.5. Producten worden binnen 3 werkdagen na de dag van bestelling verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een pre-order bevat, een product niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft. 
16.6. Weltevree behoudt zich het recht voor bestellingen in delen te leveren. 
16.7. Wanneer Weltevree een product niet kan leveren binnen de aangegeven termijn, zal Weltevree klant hiervan op de hoogte stellen. Klant dient Weltevree dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval Weltevree na deze termijn nog steeds niet aan klant kan leveren, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 


Artikel 17 - Bijzondere bepalingen 
17.1. Partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie. 


Artikel 18 - Acties en aanbiedingen 
18.1. Indien er sprake is van een actie of aanbieding, bijvoorbeeld door middel van een kortingscode, en de door Weltevree gestelde termijn van deze actie of aanbieding verstreken is, kan klant hier niet met terugwerkende kracht gebruik van maken. 
18.2. Klant kan slechts éénmaal gebruik maken van een actieve kortingscode. 
18.3. Het is niet mogelijk om verschillende acties of aanbiedingen met elkaar te combineren, tenzij anders overeengekomen. 


Artikel 19 - Cadeaubonnen 
19.1. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden. 
19.2. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen. 
19.3. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing. 
19.4. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van het product lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient dus in één keer ingewisseld te worden. 
 19.5. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten. 


Artikel 20 - Klachten 
20.1. Indien klant een klacht heeft, dient klant deze binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Weltevree zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. 
20.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 
20.3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dient klant dit direct aan Weltevree te melden zodat hij het gebrek kan herstellen. 
20.4. Indien klant een klacht heeft, kan klant deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Klant is hier echter niet toe verplicht en klant kan Weltevree ook direct contacteren om haar klacht kenbaar te maken. 


Artikel 21 - Garantie 
21.1. Weltevree staat ervoor in dat door klant bestelde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik. 
21.2. De garantietermijn voor fabrieksgarantie bedraagt één jaar. Deze garantie belet klant niet, indien zij particulier is, om gebruik te maken van haar recht op wettelijke garantie. 
21.3. Indien gebreken zich voordoen tijdens de door Weltevree gegeven garantietermijn van één jaar, worden deze enkel hersteld indien er geen sprake is van opzet of grove schuld. Wanneer gebreken zich voordoen na deze periode van één jaar, worden deze alleen hersteld indien de gebreken zijn ontstaan omdat het product ondeugdelijk is en het dus niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik. 
 21.4. Meerdere (grond)stoffen die Weltevree gebruikt voor de producten zijn natuurlijke materialen met inherente bepaalde eigenschappen. Materialen kunnen verkleuren of breken. Dit valt niet onder de garantietermijn, indien dit een kenbaar kenmerk is van een bepaalde grondstof. 
21.5. Klant kan schriftelijk aanspraak maken op garantie. Klant dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien partijen dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product. 


Artikel 22 - Geschillenbeslechting 
22.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
22.2. Indien zich een geschil tussen partijen voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter. 
22.3. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Weltevree is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht. 
22.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Weltevree en betrokken derden 12 maanden.

Formulier voor herroeping

Bijlage intrekkingsformulier