Weltevree-outdooroven-bakken

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Weltevree Experience b.v.

Definities

 • De navolgende woorden in deze Algemene Voorwaarden hebben de betekenis zoals die achter deze woorden is weergegeven, tenzij uit de context waarin zij worden gebruikt anders blijkt: 
 • afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht ; 
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, handels- of beroepsactiviteiten; : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, handels- of beroepsactiviteiten; 
 • Dag: betekend kalenderdag; 
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd; 
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat een consument of Weltevree ter beschikking heeft gesteld om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan voor toekomstig gebruik of referentie gedurende een periode die is afgesproken in het doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt, en waaruit de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd. 
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd op afstand af te zien van de overeenkomst. 
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Weltevree en consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 • Herroepingsformulier: het formulier dat als bijlage bij deze voorwaarden is gevoegd en waarmee de consument binnen de bedenktijd op afstand de overeenkomst kan herroepen; 
 • Weltevree betekent de onderneming Weltevree Experience BV. gevestigd te Nijverheidsweg 40a, 3812PM Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09155901 en 
 • Website betekent de website van Weltevree, zijnde www.weltevree.nl


Toepasselijk

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Weltevree en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Weltevree en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Weltevree voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, langs elektronische weg informeren over de wijze waarop de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd of op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zonder kosten aan de verzending van de informatie worden toegevoegd.
 3. Voor het geval dat naast de algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is de tweede van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich beroepen op de toepasselijke voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn.


Aanbod

 1. Weltevree is niet gebonden aan kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de consument duidelijk kennis kan nemen van de rechten en verplichtingen, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Weltevree onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete ontbinden.
 2. De in artikel 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft gekocht: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Weltevree kan, alleen als de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten weigeren als de verzenddata verschillen;
 • indien de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of
 • bij voorwaarden voor frequente levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud, die niet op een fysieke drager is geleverd, binnen 14 dagen zonder boete en zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De afkoelingsperiode genoemd in artikel 3 gaat in op de dag na de totstandkoming van de overeenkomst.


Behandeling van het product tijdens de afkoelingsperiode

 1. Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken, die nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts op zodanige wijze mag hanteren en inspecteren als hij in een winkel zou kunnen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van hanteren op een andere dan de in artikel 1 overeengekomen wijze.


Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op ondubbelzinnige wijze indien dit anders is overeengekomen aan Weltevree.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen volgend op de in artikel 1 genoemde dag, zendt de consument het product terug, of stuurt hij dit terug naar (een vertegenwoordiger van) Weltevree. Dit is niet nodig indien Weltevree heeft aangeboden het product persoonlijk terug te komen halen. De consument heeft in ieder geval persoonlijk kennis genomen van de terugzendtermijn indien hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien dit redelijkerwijs mogelijk is in de originele staat en verpakking, conform de door Weltevree verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht berust bij de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van het product.
 6. Indien de transactie tijdens de bedenktijd tot stand komt, is de consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.


Verplichtingen van Weltevree bij herroeping
 1. Indien Weltevree de herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk heeft gemaakt, zal hij op ondubbelzinnige wijze een ontvangstbevestiging van dit bericht sturen.
 2. Weltevree vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief de eventuele leveringskosten door Weltevree in rekening gebracht voor het geretourneerde product onverwijld, doch binnen 14 dagen volgend op de dag dat de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt. Tenzij Weltevree aanbiedt het product persoonlijk op te halen, dan kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat het product is teruggezonden, afhankelijk van welke datum eerder valt.
 3. Weltevree gebruikt dezelfde methode voor terugbetaling die de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument geheel gratis.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de goedkoopste standaard verzendmethode, dan hoeft Weltevree de duurdere methode niet te vergoeden.


Uitsluitend herroepingsrecht

Weltevree sluit het volgende uit van het herroepingsrecht:
 1. Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet kant-en-klaar zijn en tot stand zijn gekomen op basis van de keuzes en de individuele beslissingen van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod schriftelijk vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige artikel kan Weltevree producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde tarieven richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Weltevree dit bedongen heeft en:
 •  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 • De in het aanbod vermelde prijzen voor producten en/of diensten zijn inclusief BTW.


Conformiteitsovereenkomst en verlengde garantie
 1. Weltevree staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften.
 2. In ieder geval kan geen aanspraak gemaakt worden op hetgeen in artikel 1 van dit artikel is vermeld (i) bij opzet of grove schuld, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij schade als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
 3. Extra garantie verstrekt door een leverancier, fabrikant of importeur van Weltevree, staat niet in de weg aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Weltevree kan inroepen, indien Weltevree is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van een leverancier, importeur of producent van Weltevree, waarbij deze aan de consument bepaalde rechten en vorderingen toekent, die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen die op hem rusten, indien hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Uitvoering en levering overeenkomst
 1. Weltevree zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Weltevree kenbaar heeft gemaakt.
 3. De consument dient Weltevree te voorzien van het juiste adres en e-mailadres. Wijzigingen hierin dienen tijdig aan Weltevree te worden doorgegeven. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan worden de extra kosten in rekening gebracht bij de consument.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van aflevering.
 6. Weltevree zal de bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Weltevree het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Weltevree tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aan Weltevree bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen volledig te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of indien er geen bedenktijd is binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Indien de overeenkomst is aangegaan voor de levering van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat twee de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of geschreven betaalgegevens onverwijld aan Weltevree te melden. Betaalopdrachten aan giro- en bankinstellingen zijn voor risico van degene die de opdracht (of machtiging) tot betaling geeft.


Rekeningen en registratie
 1. De consument kan op de website op verschillende manieren een account aanmaken of zich registreren. Weltevree behoudt zich het recht voor om de aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook als dit buiten zijn medeweten gebeurt.
 3. De consument zal Weltevree onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij derden bekend zijn of als hij andere onregelmatigheden constateert.
 4. Het is de consument niet toegestaan om meer dan één Weltevree account te registreren of te beheren. Ook is het de consument niet toegestaan zich voor een nieuw account aan te melden nadat Weltevree de aanmelding heeft geweigerd of het vorige account van de consument heeft opgezegd nadat deze was aangemeld.


Kansen

Weltevree en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


Klachten

 1. Weltevree beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de ingediende klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Weltevree, zodra de consument de gebreken heeft geconstateerd,
 3. Bij Weltevree ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Weltevree binnen de termijn van 7 dagen gecommuniceerd met de consument en een indicatie gegeven wanneer de consument een volledig antwoord kan verwachten.


Privacy en veiligheid
 1. Weltevree respecteert de privacy van de consument. Weltevree behandelt de aan haar verstrekte persoonsgegevens volgens de geldende regels, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De consument stemt in met deze behandeling. Ter bescherming van de persoonlijke gegevens van de consument zal Weltevree passende beveiligingsmaatregelen treffen.
 2. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de website van Weltevree.


Aanvullend
 1. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Aan de afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Weltevree geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van aanvraag en/of bestellingen van de consument. De consument stemt ermee in dat elektronische communicatie als bewijs kan worden gezien.
 3. Weltevree is gerechtigd de rechten en verplichtingen jegens u met een enkele kennisgeving aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, laat dit de overige bepaling geheel onverlet. Weltevree zal alsdan ter vervanging van de nietige bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling in acht zal worden genomen.


Voorwaarden Social Media prijsvragen

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op alle social media giveaways van Weltevree:
 1. Social media giveaways worden uitgeschreven door Weltevree te Amersfoort.
 2. Deelname aan prijsvragen is gratis.
 3. Doe mee door @weltevree en hashtag #weltevree te vermelden in een social media post waarin een Weltevree product te zien is. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 4. Elke maand wordt er één winnaar gekozen. Je kunt maar één keer winnen (winkels zijn uitgesloten).
 5. De weggeefactie is doorlopend. Tussen de eerste en de laatste dag van de maand wordt een winnaar gekozen en bekend gemaakt.
 6. Bij de bekendmaking van de winnaar wordt de profielnaam van de winnaar publiekelijk bekend gemaakt. Naast de publieke aankondiging worden winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht via het Instagram-account waarmee ze deelnemen.
 7. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 8. Medewerkers van Weltevree zijn uitgesloten van deelname.
 9. Winnaars worden verzocht om binnen 7 dagen nadat zij als winnaar bekend zijn gemaakt hun contactgegevens in een privébericht te sturen. Deze verkregen persoonsgegevens zullen door Weltevree uitsluitend worden gebruikt om de prijs naar de winnaar te versturen. De gegevens worden na gebruik direct verwijderd.
 10. Voor vragen en/of klachten kunt u een e-mail sturen naar info@weltevree.nl


Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen tussen Weltevree en de consument met betrekking tot deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Formulier voor herroeping

Bijlage intrekkingsformulier